EMDR werkt bij helen van trauma’s

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een door het Kwaliteitsinstituut van de Gezondheidszorg CBO erkende interventietechniek, die ik kan toepassen bij het verwerken van traumatische ervaringen. Niemand weet hoe het werkt. Langzamerhand komt er steeds meer erkenning, aangezien het effect is bewezen

Iedere huisarts beveel ik aan een standaard vraag te stellen: Hebben er schokkende gebeurtenissen plaatsgevonden in uw leven? Speciaal bij onduidelijke, vage klachten. Huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel misbruik blijft vaak ongezien.

Trauma’s opsporen is van groot belang om werkelijk klachten te kunnen laten afnemen of verdwijnen. Veel gedragsproblemen zijn te voorkómen, als kinderen worden onderzocht in de jeugdzorg op trauma’s, stellen nu psychologen*. Volgens de wetenschappers wordt steeds duidelijker dat opgelopen trauma’s een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van stoornissen en gedragsproblemen, maar blijft dat onopgemerkt. PTSS (Post-Traumatische Stress Stoornis) kan ongelooflijk snel afnemen, ook na oorlogservaringen in onze explosieve samenleving regelmatig aan de orde.

EMDR is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken.
Deze behandelmethode is in 1989 door Francine Shapiro ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn.

In Nederland is de pestcultuur sterk verbreid, waarmee het pesten onder kinderen, waartegen de schoolleiding vaak onvoldoende optreedt, volwassenen later in hun leven de schadelijke gevolgen ondervinden. Kinderen worden etiketten opgeplakt, maar op hun gedrag wordt met pestgedrag gereageerd door hun leeftijdsgenoten.

Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast.

Traject ‘Op weg naar een nieuwe balans’ in 6 consulten werkt effectief.
Dertig minuten kosteloos kennismaken voor Traject. Zie onder http://www.familycoachschaacke.nl/tarieven/ Tarieven 

*http://s.vk.nl/e-a4503355/

 

Voor ouders over jongeren, uitgaan, alcohol en drugs / statement tegen pesten

Jongeren gaan uit om elkaar te ontmoeten, te versieren, verliefd, om te dansen en zich uitlogo-schaacke te leven op party’s, in café’s en dans events, op grote schaal. Op schoolfeesten mag geen alcohol geschonken worden tot 18 jaar, met de nieuwe wetgeving. Nieuwe richtlijnen voor gemeenten zijn gelanceerd.

Alcohol en drugs worden aangeboden op deze plekken, aan puberende jongeren, die hun grenzen ontdekken door er eerst overheen te gaan. Door de politie gebeld worden of door het ziekenhuis, dat je kind is gevonden met tekenen van overmatig gebruik van alcohol, het zogeheten coma-zuipen al of niet gecombineerd met het gebruik van drugs, is een schrikbeeld voor veel ouders, die daartoe actie hebben ondernomen.

Thuis worden jongeren door hun ouders rechtstreeks benaderd over de uitgaansplannen van die avond en er worden grenzen aangegeven in overleg over het gebruik van alcohol of de zogeheten party drugs. Dat heeft enige uitwerking gehad, maar het coma-zuipen en het zoeken van vergetelheid en danservaringen met alcohol en drugs oefent een enorme aantrekkingskracht uit op jongeren. Naderhand is wat gebeurd is uit hun hoofd gewist.

Vandaag heeft de overheid een nieuwe website gelanceerd over Uw kind en uitgaansdrugs, voor ouders met opvoedtips. Ter ondersteuning van ouders.

Het Trimbos-Instituut onderzoekt en adviseert nationaal en aan de regering. Onlangs een onderzoek over het drinkgedrag van  15 en 16 jarige jongeren, alcohol en drugs, het bingedrinken, dat in ieder geval niet is toegenomen. Dat is goed nieuws.

Het werkt wel, ouders, om je kind een beloning te geven als hij of zij tot het 18e jaar geen alcohol of drugs gebruikt, op de spaarrekening voor latere studie en leven, zelfstandig. Maak afspraken met je puber, want hij of zij zal later dankbaar zijn voor je aandacht.

Kindermishandeling #laatzenietbarsten

Kindermishandeling gebeurt in het verborgene. Kinderen schamen zich ervoor en durven stock-photo-domestic-and-family-violence-little-girl-asking-for-help-175158260het niet te vertellen, loyaal als ze zijn naar hun ouders, beide ouders. Vaak beseffen ze niet dát ze mishandeld worden, aangezien ze niet beter weten. Het kan gaan om het lichamelijke aspect, dreigen met straffen en ook uitvoeren, in instellingen waaraan de kinderen zijn toevertrouwd (Jeroen Brouwers. Het hout). De corrigeerde tik wordt in Nederland niet meer getolereerd in het gezin, en lijfstraffen zijn verboden. Seksueel misbruik kan jaren plaatsvinden zonder opgemerkt te worden. Ook vindt geestelijke mishandeling plaats door het voortdurend kleineren van hun mogelijkheden en capaciteiten, het aanspreken van kinderen met woorden, waaruit minachting spreekt, waarbij mentaal een kind voor het leven kan worden beschadigd.

Meer dan een derde van de ouders besluit apart verder te gaan, waarbij kinderen voor een loyaliteit conflict worden gesteld, als ouders zich niet meer met elkaar kunnen verstaan. Dat kan leiden tot oudervervreemding van de ene ouder naar de andere, ondanks de door de kinderrechter vastgestelde bezoek- en omgangsregelingen. Van het treiteren van ouders onderling zijn kinderen de dupe, dat zich vaak via hen en bezoeken afspeelt. De ene ouder vindt de andere plots niet goed genoeg voor het kind, dat het recht heeft beide ouders te leren kennen. Het lijden van de verstoten ouder is levenslang, zowel van vaders als van moeders. Narcisme, destructieve relaties zijn lastig te onderscheiden.

Het vertrouwen bij kinderen in volwassenen wordt geschaad, de bescherming ontbreekt. Kinderen zien geen uitweg meer voor zichzelf. Talloze verhalen daarover kunt u overal lezen van jonge(re) en oudere kinderen, volwassenen nu, vaak anoniem. Pesten heeft groteske vormen aangenomen op de werkvloer, waarvan de ouders thuiskomen. Onnoemelijk veel leed vindt achter de voordeur plaats, in het verborgene. Daarover luchthartig spreken is geen optie, vandaar dat er een Week tegen de Kindermishandeling is georganiseerd met talloze activiteiten in alle Provincies en landelijk van 16-21 november.

2815ffbMeld kindermishandeling, praat met een kind en laat het vertellen, luister goed en wees opmerkzaam als zij opvallend en vreemd gedrag vertonen, zich terugtrekken in een groep of club, onmachtig zijn om vrolijk te kunnen deelnemen, kind zijn. Uiteraard kunnen daar ook andere zaken aan ten grondslag liggen, maar wij hebben toe te zien op elkaars kinderen, vooral als er met ouders veel misgaat, in vertrouwen. Het onderwijs, leraren, vertrouwenspersonen, hebben daarin een speciale taak, en worden met de nieuwe Wet op de Zorgplicht soms overbelast. Ieder mens is uniek, en dat blijft zo.

Heeft u begeleiding nodig, als ouder, die zich schaamt voor haar of zijn daden?

Andere ouders zijn u voorgegaan, want onmacht ligt vaak ten grondslag, aan gedrag.

“Op weg naar een nieuwe balans’, door begeleiding van ouder(s) en kinderen, gezin. Helen met EMDR.

30 minuten kosteloos kennismaken, met mogelijkheid tot vergoeding bij uw ziektekostenverzekering. Onder geheimhoudingsplicht. Uw privacy is gewaarborgd.  Tarieven

KINDEREN GROEIEN OP IN EEN GEZIN

Oktober 2015 is de Maand van het Inhuis plaatsenlogo-schaacke

Gezinnen van nu zijn anders dan gezinnen van vroeger. Kinderen hebben bescherming nodig van volwassenen, ouders, leraren, familie, oma’s en opa’s, om veilig te kunnen opgroeien. Soms is het niet veilig in het gezin. Dat was vroeger ook zo, en ook in instellingen en internaten blijken kinderen niet veilig te zijn, macht en ander misbruik.

Als het daaraan ontbreekt volgens de Nederlandse Staat worden ze uit huis geplaatst. Daarmee heeft Nederland zich zo extreem ontwikkeld, dat het de hoogste uit huis plaatsingen kent van de hele wereld. Onder het woord Jeugdbescherming.                        De Verenigde Naties heeft Nederland onlangs op het matje geroepen over Kinderrechten. De Kinderombudsman publiceert alle tekortkomingen, maar wat doen we eraan?

Oktober 2015 is uitgeroepen tot De Maand van het Inhuis plaatsen. Nieuwe initiatieven zijn ontwikkeld en explosief gegroeid het laatste jaar.  Een franchise model waarmee professionele ouders max. 4 kinderen in hun gezin laten opgroeien, die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Pleegouderzorg was er al en is blijven bestaan.

Kinderrechters weten dat opgroeien in een tehuis kinderen weinig goeds heeft gebracht. Opgroeien binnen de bescherming van een gezin is het beste, de warmte voelen van ouders, die er voor je zijn, als je het moeilijk hebt, niet weet hoe het verder moet. Hoewel Nederland zich mag bogen op de meest gelukkige kinderen in de wereld, is er een andere kant ontstaan, onder het woord Jeugdbescherming, die afbreuk doet daaraan.

De nieuwe Wet op de Jeugdzorg is in 2015 in werking getreden, maar er is nog niets veranderd. Bureau’s Jeugdzorg heten nu Jeugdbescherming. Zij blijven hun schadelijke werk doen, vanuit eenzijdigheid en gebrek aan expertise. Gezinsvoogden zijn géén hulpverleners. Om goede redenen is er een nieuwe Jeugdzorg wet aangenomen.

De transformatie van de Jeugdzorg in het gemeentelijke domein geplaatst, moet nog op gang komen, want de oude instituties krijgen nog volop kans zich te profileren. Verwijzingen vanuit lokale en wijkteams, die blijkbaar niet beter weten. In DSM termen valt dit onder de bipolaire stoornis binnen de Jeugdzorg. Ouders krijgen te weinig hulp aangeboden, en worden voor de kinderrechter gedaagd. Slechts via het Gerechtshof kom je af van deze Jeugdbescherming, b.v. door overgang naar gezinsvoogdij Leger des Heils.

In huis plaatsen kan weer vreugde brengen in kinderlevens!

Lichte jeugdzorg kan gegeven worden door verbinding tussen sterkere en zwakkere gezinnen, die te maken krijgen met een opeenstapeling van problematiek.

Op vrijwillige basis is ontstaan het initiatief Buurtgezinnen dat vanaf het begin in april 2015 wordt gesteund met monitor door de Hogeschool van Amsterdam.

Voor psychologische begeleiding of een zorgcoördinator, kom je bij mij terecht. Welkom!

PASSENDE ZORG VOOR OUDERS EN KINDEREN MET ‘ETIKETTEN’

Worden wie je bent, lijkt verder weg dan ooit voor kinderen, die opvallen, anders zijn. Bij instituties die onderzoeken en kwalificaties mogen verlenen aan ouders, diagnoses stellen, krijgen kinderen een ’etiket’. Wat dit met hen zelf doet, hun ontwikkeling schaadt, schijnt weinig oog voor te zijn of niet gezien te worden. Recent een klein bericht van de Gezondheidsraad, dat het aantal kinderen tussen de 4 en 18 jaar met ADHD gediagnosticeerd dat Ritalin krijgt voorgeschreven, in tien jaar tijd is verviervoudigd. Dat is 4,5% van de kinderen tusen de 4-18 jaar. Het moet niet gekker worden, vinden velen, waaronder deskundigen en therapeuten. Bijwerkingen van Ritalin gebruik zijn slaapproblemen, hoofdpijn of nervositeit. www.gezondheidsraad.nl/nl/nieuws/meer-medicatie-adhd-baart-zorgen

Er zijn nieuwe wijzen van behandelen en aandacht hebben voor de uitdagingen waar ouders en kinderen voor gesteld worden. Een kind opvoeden met een ‘etiket’ vereist veel van hun omgeving. Tolerantie, liefde voor het kind dat anders is in een maatschappij, waar de prestatiedruk wordt opgevoerd. Als Family Coach / Therapeut mag ik psychologische en levensbrede begeleiding bieden aan volwassenen en kinderen met autisme en ADHD diagnosis, in samenwerking. Het gaat om het ZIJN van de therapeut of coach naast degene met een diagnose ADHD of autisme. De methode is ontwikkeld door Herman de Neef, de zgn. Pillar methode, beschreven in zijn boek ‘Op weg naar rust’. Dit is een door het Ministerie VWS goedgekeurde interventie methode, met aandacht voor de mens en het kind in levensbrede begeleiding. Met deze goedkeuring kan de behandeling vergoed worden door ziektekostenverzekeringen. In 2009 heeft de Gezondheidsraad haar rapport “Autisme, een leven lang anders’ uitgebracht, dat daarover adviseert.

Passende zorg is van groot belang in samenhang met Passend onderwijs, de nieuwe wet, die per 1 augustus 2014 van kracht wordt, waarmee scholen een zorgtaak krijgen.

 

De nieuwe Wet op de Jeugdzorg (2014): een Mijlpaal.

, , , , , , , , , , , , ,

Focus op mogelijkheden!

Op 11 februari 2014 heeft de Eerste Kamer, de Senaat, de nieuwe Jeugdwet goedgekeurd. De wethouder in een gemeente wordt verantwoordelijk voor de financiën. Jeugdzorg dichtbij het kind, gezin en ouders brengen, hoopt men hiermee te realiseren. Een zorgcoördinator in een gezin, dat met meervoudige problematiek te maken krijgt, kan de regeldruk verminderen en wekelijks aan de keukentafel bekijken of de zorg goed verloopt. Een start heb ik daarmee als zelfstandig ondernemer reeds gemaakt, in 2013.

Het gaat er een ieder om de meest kwetsbare kinderen en gezinnen tegemoet te komen, maar de wijze waarop verschilt. Het Gezinsplan kan uitkomst bieden. De regie langzaam terug geven aan de ouders, is een belangrijk punt in de psychologische begeleiding.  Maatwerk, waar eerder ouders werden geconfronteerd met uithuisplaatsingen van hun kinderen door Bureaus Jeugdzorg. Overigens blijft dit voorlopig nog steeds mogelijk. De versnippering is niet geheel verdwenen, maar ligt in verantwoordelijkheid bij gemeenten.

De financiën, die met deze Transitie vanuit de Provincie naar gemeenten gaan, is in 2014 reeds in de Provincie Utrecht gerealiseerd. Een overgangsjaar met verkiezingen voor gemeenteraden op 19 maart 2014, die bepalend zullen zijn welke wethouder dit gaat uitvoeren. Een goed moment om de burgers / kiezers te vragen, wat zij voor zorg voor de jeugd, gezin, en maatschappelijke ondersteuning verlangen. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning gaat tevens in 2015 in Transitie naar gemeenten met financiën.

Het grootste verzet kwam van de GGZ Nederland, die daarmee eerder succesvol een gat heeft geslagen in de nieuwe Jeugdwet. De huisarts mag – ook buiten gemeentelijke instanties als het sociale wijkteam en het Centrum voor Jeugd en Gezin om – naar de jeugd-GGZ blijven verwijzen. Bovendien blijven de zorgverzekeraars nog drie jaar bij de inkoop van de jeugd-GGZ betrokken. Om Bureaus Jeugdzorg tegemoet te komen – daar dreigen de grote ontslagen – wordt een nieuwe instantie opgericht, die de scherpste kantjes eraf moet slijpen: de Transitie Autoriteit Jeugd. In 2017 volgt een evaluatie.

In Baarn wordt de gemeentebegroting (zo’n € 42 miljoen) in 2015 verhoogd met € 20 miljoen voor de WMO en € 1,2 miljoen reeds in 2014 voor de Jeugdzorg. Dit jaar kunnen gemeenten zich voorbereiden en afstemmen met hun burgers en hun zorgverleners.

Regionaal zijn er afspraken gemaakt voor 2014, maar gemeenten hebben in deze Transities  het recht, dit uit te gaan voeren in de geest van de nieuwe Jeugdwet.

Focus op mogelijkheden!

Beperkingen en bezuinigingen dienen zich vanzelf aan.

 

Faalangst, waartoe?

,

Faalangst is tot een nieuw fenomeen gegroeid in onze samenleving, zoals meer. Veel therapeuten en coaches houden zich hiermee bezig, in begeleiding, hoe hiermee om te gaan, als kind, jongere en ouder, volwassene. Wat is gezond?
Een gezonde tegenhanger is: ‘Als iets niet meteen lukt, dan leer je ervan’. Het vereist doorzettingsvermogen en concentratie en dat is een goede leerschool.
 
De samenleving zelf zit volop in transitie in een nieuwe tijd, waarin wij anders kunnen omgaan met elkaar. Waardering en aandacht voor wat is, bestaat, aanwezig is in je kind, puber, bevestigen, wat mogelijk is voor haar of hem, heeft veel met je eigen waarden en overtuigingen te maken, merk je als ouder.
Waardeer wat je kind kan en kijk naar jezelf, wat je kind je zegt en hoe dat voelt.
 
Ieder mensenkind wordt met een levensopdracht in zijn ziel geboren. Als je deze kunt vervullen, voel je je gelukkig. Dan heb je bereikt, wat je wilde bereiken.
Het beste uit jezelf halen, met studie en opleiding, is een hoog goed. Naar het hoogste streven dat mogelijk is vanuit jezelf, intellectueel, als ambacht, artistiek.
Van kinderen en jongeren vragen, wat zij niet aan talenten hebben, doet hen falen.
 
Laat kinderen spelen en beheers je als ouder aan de zijlijn van een voetbalveld. Kinderen en jongeren de vrijheid geven om zich te kunnen ontwikkelen, wie ze zijn.
Worden, wie je bent, in aanleg. Het ‘innerlijke kind’ van volwassenen is vaak beschadigd en dat resoneert mee in de reactie op je kind. Dat helen kan.
Je zult versteld staan, wat voor je kind dan mogelijk blijkt. Zonder faalangst.
 
Waarmee kan ik u van dienst zijn?               Annemarie M. Schaacke, Family Coach
 

De rechten van het Kind

,

Recht van het kindDe roze wolk voorbij…

Elk jaar wordt op 20 november de Internationale Dag van de Rechten van het Kind gevierd. Op die dag zijn er allerlei activiteiten om te herinneren dat kinderen speciale rechten hebben. De basisrechten van alle kinderen ter wereld zijn vastgelegd in een verdrag: de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind.

Het verdrag van de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind werd op 20 november 1989 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Inmiddels is het verdrag door 191 van de 193 landen op de wereld ondertekend. De landen verplichten zich hiermee tot het beschermen van de rechten van kinderen in hun land. Ze moeten kinderen ook de kans geven om mee te denken en te praten over dingen die voor hen van belang zijn. Ieder land moet elke vijf jaar rapport uitbrengen aan een speciale commissie in Genève. UNICEF heeft een belangrijke taak bij het toezicht op de naleving van het verdrag.

Hier ziet u de 13 belangrijkste rechten van het kind. U zult zich verbazen, wat er te doen in deze 21ste eeuw, wereldwijd, maar het begint bij uzelf!

Lees meer

Kinderen en Jongeren van deze tijd: voor ouders, opvoeders en onderwijs

,

bedrijf van de toekomst Begrijp ik mijn kind nog wel? Wat zegt het over mijzelf? 

Wat gaat er in haar of hem om? Hoe houd ik de leefsfeer thuis in balans?  
Vragen waarmee ouders en opvoeders worden geconfronteerd en het onderwijs mee te maken heeft. Vandaar deze avond voor u en jou!

Lees meer