NEW ECONOMY 2019

PREPARE FOR A NUMBER OF BELLY YEARS. Until 2024 it will certainly take some time before the crystal of the new economy has formed, has crystallized. In 2018, Kate Raworth inspired us with the ‘Donut Economy’, a round donut with a gap to indicate boundaries. There are many false ideas about the growth of the economy in circulation. Economics works with models, scales, mathematical formulas, the basis of which has fallen away. The SCP continues to use old models, which are misleading if the new economic foundations are lacking. There is no shortage. The earth gives an abundance of everything for existence.

The question is how to deal with this. Raw materials control the current view of the economy. Transforming waste or remains from the old economy to new raw materials is a good choice for the future. Agriculture and animal husbandry, fisheries are in need of a thorough resumption. This is still the highest subsidies from the European Union. In the Netherlands the fossil industry is still richly rewarded with subsidies, more than to bring the natural energy sources to exploitation. Energy can be extracted from the sun, wind and water are rediscovered, solar panels, also on the water, hydrogen, the universe offers unseen possibilities.

The new gold turns out to be what we previously had our nose for. A new consciousness is emerging. Debris, old buildings, throwing away old materials, turning fruit and vegetables, flower bulbs, wasting food has come into a new light.
The traffic jams appear to be unsolvable despite the widening of motorways, which is predicted earlier. Electric cars and hybrids also run on the same roads or are in traffic for hours. Public transport is gaining in importance and interest because of ‘green driving’ by train in new trainsets this year. Light rail around The Hague. Metro and train, (fast) tram, bus can be found at renewed stations. Schiphol has moved to the North Sea, offshore IJmuiden. A development process has been initiated by the Minister.

A transformation of format!

Morality has to be above power, because with the new technologies, changing DNA is a life demand. Man has received the ability at the creation to inhabit the earth, to deal with it with full understanding, to develop into a new consciousness. Everything falls together and is everyone’s interest.
Holding on to destruction is out of the question. The earth is strongly protesting with eruptions of volcanoes. Developing intuition in the 21st century, because the earth appears finite in survival. A new foundation is needed to deal with our beautiful Earth. Space has brought us a new view of the planet unforeseen.

Almost seven years ago I devoted a Newsletter to the New Economy. Steps have been taken, a Climate Agreement has been signed, but a new foundation requires more. It requires everything from man to accomplish this transformation.

Personal development is the basis for this. For that and more, in the (occurrence of) burnout, depression and life questions, vision development you have come to the right place. A fruitful year desired!

Annemarie M. Schaacke with new website All in One http://annemaries.online 

Nieuwe Economie 2019

BEREID JE MAAR VOOR OP EEN AANTAL WOELIGE JAREN. Tot 2024 zal het zeker duren voordat het kristal van de nieuwe economie zich heeft gevormd, is uitgekristalliseerd. In 2018 heeft Kate Raworth ons geïnspireerd met de ‘Donut economie’, een ronde donut met een gat erin om grenzen aan te geven. Er zijn veel valse denkbeelden rond de groei van de economie in omloop. Economie werkt met modellen, schalen, wiskundige formules, waarvan de basis is weggevallen. Het SCP blijft oude modellen hanteren, die misleidend zijn aangezien  de nieuwe economische grondvesten ontbreken. Er is geen tekort. De aarde geeft een overvloed te zien.

Het is de vraag hoe hiermee om te gaan. Grondstoffen beheersen het huidige zicht op de economie. Het transformeren van afval of resten van de oude economie tot nieuwe grondstoffen is een goede keuze voor de toekomst. Landbouw en veeteelt, visserij zijn aan een grondige hervisie toe. Daar gaan nog steeds de hoogste subsidies van de Europese Unie naar toe. In Nederland wordt de fossiele industrie nog steeds rijkelijk beloond met subsidie, meer dan om de natuurlijke energie bronnen tot exploitatie te brengen. Energie is uit de zon te halen, wind en water worden herontdekt, zonnepanelen, ook op het water, waterstof. Het heelal biedt ongekende mogelijkheden, nulpuntenergie. Dat het gratis is, hoeft niet in de weg te staan.

Het nieuwe goud blijkt te zijn waar wij eerder onze neus voor ophaalden. Een nieuw bewustzijn dient zich aan.  Puin, oude gebouwen, het wegwerpen van oude materialen, consumeren, het doordraaien van groenten en fruit, bloembollen, verspillen van voedsel is in een nieuwe licht komen te staan. Daarvan zijn wij ons bewust geworden.

De files blijken onoplosbaar ondanks verbreden van snelwegen, dat voorspeld is eerder. Ook elektrische auto’s en hybride rijden over dezelfde wegen of staan uren in de file. Het publieke transport wint aan belang en interesse vanwege het ‘groene rijden’ met de trein in nieuwe treinstellen dit jaar. Light rail rond Den Haag. Metro en trein, (snel) tram, bus zijn op vernieuwde stations te vinden. Er hebben grotere investeringen gedaan te worden. De privatisering heeft de NS, het spoor met Prorail geen goed gedaan voor voortgang. Schiphol heeft verplaatst te worden naar de Noordzee, buitengaats IJmuiden. Een ontwikkelingstraject is ingezet door de Minister.

Een transformatie van formaat!

Moraal heeft boven macht gesteld te worden, want met de nieuwe technologieën is veranderen van DNA een levensvraag. De mens heeft het vermogen ontvangen bij de schepping om de aarde te bewonen, daarmee met volle verstand om te gaan, zich te ontwikkelen tot een nieuw bewustzijn. Alles valt samen en is ieders belang.

Vasthouden aan vernietiging is uit den boze. De aarde protesteert in alle hevigheid met uitbarstingen van vulkanen.  Intuïtie ontwikkelen in de 21e eeuw, want  de aarde blijkt eindig in voortbestaan. Een nieuw fundament is nodig hoe met onze prachtige Aarde om te gaan. De ruimtevaart heeft ons onvoorzien een nieuw zicht op de planeet gebracht.

Bijna zeven jaar geleden heb ik een Nieuwsbrief gewijd aan de Nieuwe Economie. Er zijn stappen gezet, een Klimaatakkoord is ondertekend, maar voor een nieuw fundament is meer nodig. Het vraagt alles van de mens om deze transformatie te volbrengen.

Persoonlijke ontwikkeling ligt daaraan ten grondslag.  Daarvoor en meer, bij (voorkomen van) burnout, depressie en bij levensvragen, visie ontwikkeling bent u bij mij aan het juiste adres. Een vruchtbaar jaar gewenst!

Annemarie M. Schaacke   met nieuwe website All in One http://annemaries.online 

HELPEND HEEL TE WORDEN

Mijn nieuwe website is goed ontvangen in mijn zakelijke netwerk: mooie, informatieve website. Dat is de reden dat ik even gewacht heb mij voor te stellen in het magazine van de Katwijkse Ondernemers Vereniging, KOV (december 2018) om mij actueel aan u te kunnen presenteren met nieuwe website, waarmee ik zelf erg blij ben, want daar gaat het om in het leven: elkaar tot vreugde zijn.

Familiesystemen liggen ten grondslag aan ons leven, die ook doorwerken in bedrijven, zeker als het familiebedrijven zijn. Familietrauma’s uit het verleden kunnen gaan opspelen, vooral rond je 50e levensjaar, wordt zichtbaar in mijn praktijk. Lang kun je dit omzeilen en doorgaan in je leven, maar er is altijd een kantelmoment waarneembaar.  Het traject ‘Op weg naar een nieuwe balans’ in zes consulten is vanuit de praktijk ontstaan om mensen te helpen zich te helen, want zelf helend vermogen heeft iedereen. Met een heldere vraagstelling en doelgerichte aanpak vindt meestal in het midden van het traject een kantelmoment plaats, is mijn ervaring. Dan gaan mensen kiezen voor zichzelf en eigen ontwikkeling, tijdens het gehele traject door mij bijgestaan met helende en psychologische begeleiding, EMDR, SoulBodyFusion, familieopstellingen op tafel, NLP brengen een nieuwe basis en versteviging in bestaan. Inzichten worden je gegeven.

Om daarna een nieuwe weg te gaan. Als je een burnout voelt aankomen of je bent erin beland, een depressie probeert te lijf te gaan met geneesmiddelen met bijwerkingen of met levensvragen worstelt, waarmee je vast gaat zitten in je brein. Vanuit het hart ontstaan oplossingen in verbinding met het hoofd, in de geest en de ziel, waarin je levensopdracht ligt verankerd om stapje voor stapje naar voren te treden. Iedereen is geboren om iets bij te dragen aan de wereld en de toekomst van de aarde en de mensheid. Mijn kanaal tot goddelijke helende kracht stel ik daarvoor open als systemisch therapeut, altijd in verbinding met de Eeuwige. Wonderen bestaan. 

Kinderen voelen het intuïtief goed aan. Je innerlijke kind blijft je hele leven in je aanwezig. Tussen kinderen, jongeren, (jong) volwassenen en ouderen ontstaan liefdevolle verbindingen in het leven. 

Vernedering, misbruik van macht is juist hetgeen je hebt kunnen ondervinden, ervaren in je jeugd. Dat mag geheeld worden om een heel mens te worden, in holistisch mensbeeld ligt de kracht. Van onderdrukking door wie en wat dan ook, medicijnen, wordt niemand beter. Je hebt wel zelf je eigen conflict uit te werken in je leven om wijs te kunnen worden tijdens je ouderdom. Rond je 28e, 35e, 42e en 49e en 56e e.v. liggen de kantel-jaren in je bestaan. Niemand ontkomt daaraan. 

Bedrijfstarieven zijn afhankelijk van uw eigen mogelijkheden aan financiering om u zelf of personeel te laten begeleiden. Begeleidende gesprekken van CEO’s worden hoger getarifeerd dan uw personeel. Redelijkerwijs worden vooraf tarieven met u vastgesteld met geslaagde resultaten. Transformatie van de bedrijfscultuur is mogelijk in begeleidende gesprekken. In geval van ziekteverzuim van uw personeel worden diensten daarbij betrokken, Arbodiensten, UWV, of HR.

Van harte welkom! Mevrouw Annemarie M. Schaacke M. 0642434481 Kosteloos kennismaken in  30 minuten is mogelijk. Voor meer informatie raadpleeg nieuwe website http://annemaries.online  

Bedrijf van de Toekomst, Consultancy in samenwerking. 

DE MENS VOOROP – Trends 2018 – Innovatie

 

Klimaat en luchtkwaliteit binnen en buitenshuis


(Re)Building Holland in april 2018 de RAI in Amsterdam gaf bovenstaande trends te zien. Het klimaat, de planeet aarde vraagt om CO2 reductie, waar zonnecollectoren en warmtepompen in huis en kantoor, tot in zeer grote gebouwen een oplossing bieden. Zonnepanelen gaan steeds meer rendement leveren. Het gaat dan ook om oplossingen, waarbij de mens voorop staat.

De invloed van het menselijk handelen, zowel bedrijfsmatig, gouvernementeel als privé op het klimaat en leefbaarheid wordt erkend: welkom in het Antropoceen!

Warmtepompen-ventilatie-zonnecollectoren 

Zonnepanelen geven direct rendement te zien in de CO2 reductie en uw energierekening. Greenchoice is de beste keus om de eigen regie te houden. Warmtepompen zijn in ontwikkeling waarbij vertrouwenwekkende bedrijven in samenwerking van Nefit en Bosch de keuze bieden in 1. Vervangen 2. Verduurzamen 3. 100% duurzaam (volledig elektrisch)

De keuze is aan u, als bedrijf, overheid en in uw eigen huis. SDE subsidies ondersteunen daarbij (landelijk) en de lokale en provinciale overheden dragen financieel bij, ook voor sociale huurwoningen.

Dutch Solar Field in Hardenberg is vooralsnog met industrieel aanbod bezig, maar komt in het najaar 2018 met aanbod voor woningen en kleinere toepassingen. Itho Daalderop en DucoBox Eco bieden beide slimme oplossingen voor luchtventilatie en warmtevoorziening in huizen met ventilatie warmtepompen, met zonnecollectoren.

Begin met zonnepanelen te installeren en vraag offertes aan!

Van Gas Los is de doelstelling die de landelijke overheid zichzelf heeft gesteld, waartoe aan de heer Diederik Samsom is gevraagd een Klimaattafel in te richten. Hij was met presentatie aanwezig om hiervoor bij de bouwwereld steun en medewerking te vragen, want alleen in gezamenlijke oplossingen wordt dat bereikt. Woningbouwcorporaties en wijkgerichte aanpak staan in Nederland centraal. 

Elektrische auto’s gaan een belangrijke bijdrage leveren. Dieselauto’s worden geweerd in steden. Draka biedt mogelijkheden om het snel groeiende aantal elektrische auto’s te voorzien van elektriciteit met multikabel. Data en stroom door 1 kabel. Het World Port Center op de Kop van Zuid in Rotterdam heeft een primeur, de parkeergarage onder het kantoorgebouw heeft het grootste centrale laadsysteem voor elektrische auto’s in Europa. 

Daglicht in kantoorgebouwen en luchtventilatie. ‘Experience the Sky’ van CoeLux (Comomeer in Italië) brengt daglicht, heeft Europees project Horizon 2020. Luchtzuiverende torens met actieve ventilatie in gebouwen zijn van SIGN. Planting Power zet de kracht van planten in om problemen op kantoren op te lossen. De koppeling met de natuur is ook binnen van groot belang. Verf (op kalk en leem basis) en wandbekleding met warmtefolie in digital prints, design is de trend!

Met vooruitziende blik!

Baarn, 30 april 2018        A.M. (Annemarie) Schaacke

NB Hoopgevend: Duurzaam Jong Top 100 – 2018

Omwenteling en transformatie

2018 wordt een jaar van diepgaande maatschappelijke hervormingen. De tegenstellingen liggen op tafel: hoe er in het verleden met kinderen is omgegaan heeft diepe wonden nagelaten. Machtsverhoudingen van de 20e eeuw komen boven tafel, vernederende zaken. In de 21e eeuw is er ontwrichting door deelname aan de Jihad, terrorisme en geweld tegen zichzelf en anderen in de naam van de profeet Mohammed: de agressieve tak van de Islam.

Het traditionele gezin ondergaat een transformatie. Trouwen betekent vanaf 2018 dat je duidelijk stelt wat van jou is en wat van mij, en wat blijft van mij en jou, dat een oorzaak heeft in het feit dat bijna de helft van de huwelijken in een echtscheiding eindigt tot verdriet van kinderen en familie.

Hoewel het economische plaatje van de regering er vrolijk uitziet, is dat erg gechargeerd. Het gaat in de economie meer om binnen de grenzen te blijven, zo stelt de donuteconomie, door Kate Rowarth (UK) In zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw. Akkoorden, lokaal, regionaal, wereldwijd vereisen democratische controle na goedkeuring.

Het klimaat vraagt ons aller aandacht. De Planeet Aarde, maar vooral de mensen die erop leven worden zeer kwetsbaar gemaakt, terwijl het om de meest kwetsbare mensen gaat, die in armoede leven. Een Omwenteling is noodzakelijk. Jan Rotmans’ boek schept duidelijkheid. Dat begint bij jezelf, je eigen weerstand overwinnen.

Ga er maar aan staan!

Ter begeleiding bied ik het Traject ‘Op weg naar een nieuwe balans’. Bedrijfspsychologische en helende begeleiding, coaching en training,  hoogwaardig en intensief. 30 minuten kosteloos kennismaken blijft in de zaak.  M. 0642434481 A.M. (Annemarie) Schaacke

FRAMILY, VERBINDING VAN GELIJKSTEMDE ZIELEN

Vrienden en familie, Friends and Family (Framily) met wie je contacten wilt onderhouden, omdat je het leuk vindt om elkaar te zien en iets te zijn voor elkaar, je dromen en je verdriet te delen en te ondernemen, te leven en te werken aan een gemeenschappelijk doel of ideaal: gelijkgestemde zielen.

In april 2018 komen leiders van 52 landen, die een derde van de wereldbevolking vertegenwoordigen bij elkaar in Londen, Commonwealth. To promote porsperity, democracy and peace! Een nieuwe vorm van familie verwelkomt door Queen Elisabeth II. https://www.chogm2018.org.uk/forums

Zo langzamerhand evolueren wij met elkaar tot een nieuw bewustzijn door onze hogere wil. Daarvoor is loslaten van het oude een voorwaarde: dat doet vaak pijn en verdriet. Het vraagt om een persoonlijke transformatie, een stap in het nieuwe en onbekende…!

Spannend en tegelijkertijd kan het beangstigen, maar wees niet bang! De winst is altijd hoger dan het verlies van het oude vertrouwde, dat aan zingeving heeft afgedaan. Nee leren zeggen als het om hogere zaken gaat, die boven jezelf uitstijgen. Zuiver en integer zijn.

Nieuwe tradities ontstaan en worden in co-creatie geformeerd met gedeelde belangen en doel. Ouderen hebben daarin een belangrijke rol te vervullen. Er ZIJN als dat nodig is. Kinderen hebben het nodig om hun identiteit te ontwikkelen, want waar komen zij vandaan?

Je afkomst is van belang te weten om je eigen toekomst te kunnen scheppen in het heden. Dankbaar zijn voor wat er is, waar je op terug kunt vallen, die je onvoorwaardelijk liefhebben en steunen. Jongeren, pubers hebben het nodig om te worden wie ze zijn: scheppen een nieuwe tijd.

Tegelijkertijd vereenzamen ouderen als er geen actie wordt ondernemen, aangezien we door de goede medische voorzieningen zeer oud kunnen worden. Nieuwe woonvormen dienen zich aan waar studenten tezamen met ouderen wonen en op elkaar letten. ‘Vind je ikigai’, brengt het Japanse geheim voor geluk in de praktijk. https://www.libris.nl/boek/?authortitle=hector-garcia-francesc-miralles/vind-je-ikigai–9789022581698

2018 wordt een jaar van diepgaande maatschappelijke hervormingen. De tegenstellingen liggen op tafel: hoe er in het verleden met kinderen is omgegaan heeft diepe wonden nagelaten. Machtsverhoudingen van de 20e eeuw komen boven tafel, vernederende zaken. In de 21e eeuw is er ontwrichting door deelname aan de Jihad, terrorisme en geweld tegen zichzelf en anderen in de naam van de profeet Mohammed: de agressieve tak van de Islam.

Het traditionele gezin ondergaat een transformatie. Trouwen betekent vanaf 2018 dat je duidelijk stelt wat van jou is en wat van mij, en wat blijft van mij en jou, dat een oorzaak heeft in het feit dat bijna de helft van de huwelijken in een echtscheiding eindigt tot verdriet van kinderen en familie.

Hoewel het economische plaatje van de regering er vrolijk uitziet, is dat erg gechargeerd. Het gaat in de economie meer om binnen de grenzen te blijven, zo stelt de https://www.libris.nl/boek/?authortitle=kate-raworth/donuteconomie–9789046823187 donuteconomie. In zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw. Akkoorden, lokaal, regionaal, wereldwijd vereisen democratische controle na goedkeuring.

Het klimaat vraagt ons aller aandacht. De Planeet Aarde, maar vooral de mensen die erop leven worden zeer kwetsbaar gemaakt, terwijl het om de meest kwetsbare mensen gaat, die in armoede leven. Een Omwenteling https://www.libris.nl/boek/?authortitle=jan-rotmans/omwenteling–9789029520379 is nodig.

Dat begint bij jezelf, je eigen weerstand overwinnen.

Ga er maar aan staan!

Ter begeleiding bied ik het Traject ‘Op weg naar een nieuwe balans’. Bedrijfspsychologische en helende begeleiding, coaching en training,  hoogwaardig en intensief. 30 minuten kosteloos kennismaken blijft in de zaak. www.bedrijfvandetoekomst.nu/wie/ M. 0642434481

Baarn, 27 december 2017 A.M. (Annemarie) Schaacke

Diepgaande maatschappelijke hervormingen in 2018

 

In 2018 zijn belangrijke en diepgaande maatschappelijke hervormingen te verwachten.

De start is in 2008 aangekondigd met de diepe crisis op de financiële markten, Wallstreet.

Als u met uw bedrijf, onderneming, als ZZP-er of leidinggevende, werknemer of als overheid daarvoor geen oog en visie hebt ontwikkeld in bijdrage tot een duurzaam voortbestaan van de planeet aarde en haar bewoners, zult u daarvan de kwalijke gevolgen gaan ondervinden. Plannen tot bouwen zonder gas en duurzaam is het devies. Banken staan ten dienste van de samenleving, maar geven geen rente meer.

Circulaire economie is gebaseerd op het principe van transformeren. Consumenten geven daarbij de toon aan met kopen van duurzame producten en eten. De circulaire landbouw subsidiëren vanuit de Europese Unie en de regering is een stap in de goede richting. Plofkippen en mega varkensstallen, belangenverstrengeling zullen verdwijnen.

Zo lang de mens geen centrale positie heeft in welzijn en hulpverlening aan de economisch zwakkeren is de transitie sociaal domein gedoemd te mislukken. Voedsel is er in overvloed, maar de bedreigingen door de klimaatverandering zijn duidelijk zichtbaar aanwezig, ieder dag in het nieuws.

Oorlogen doen een vluchtelingenstroom ontstaan, die zijn weerga niet kent in de geschiedenis. Vernietigen van mensenlevens tot in de verre toekomst. De stille bestuurlijke vernieuwing is aan de gang met akkoorden, die worden afgesloten en de parlementaire democratie dwingen tot een keuze.

Steden en regio’s zwaaien steeds meer de scepter naar een circulaire, nieuwe economie zonder afval. Het kiezen van burgemeesters en commissarissen van de Koning heeft vorm te krijgen, nu er een minister van Binnenlandse Zaken is aangesteld van een partij, die is opgericht om het oude systeem te doorbreken van vriendjespolitiek. De integriteit van het bestuurlijk domein wankelt. Partijloze burgemeesters worden reeds aangesteld.

Lokaal zullen de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 een doorbraak geven.

Het is genoeg geweest met het verspillen van belastinggelden.

 

 

Ter bevestiging van het bovenstaande verschijnt op 12 december 2017 dit artikel in het Financieel Dagblad van de Maatschappelijke Alliantie van rijke mensen, privaat.

https://fd.nl/economie-politiek/1231824/rijke-nederlanders-steken-miljoenen-in-integratie-vluchtelingen

2018 – een nieuwe bladzijde – afscheid – transformatie

Kernwaarden: *Kwaliteit *Vernieuwend *Diepgang *Gevoel *Snelheid  

Time for Change - Ornate Clock

Tijd voor Verandering

In 2018 wijzigt zich veel in mijn Bedrijf van de Toekomst, Consultancy in Samenwerking. Als Zelfstandig Opdrachtnemer (ZO!) blijf ik in beweging, traject begeleider in samenwerking. Open voor uw (individuele) vragen, als mens – werk – gezin – bedrijf – samenleving – overheid – sociaal domein. De nieuwe vestigingsplaats wordt later bekend gemaakt. De huidige Praktijk als Family Coach / Therapeut in Baarn gaat sluiten, waarbij ik met veel liefde, trots en aandacht terug kijk op geslaagde trajecten, die ik heb mogen begeleiden. Met ingewikkelde zaken in uw leven wist u mij te vinden. Alles op basis van vertrouwen, dat speciaal kinderen mij in benarde situaties vanuit zichzelf hebben gegeven. Vertrouwen is gebaseerd op verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Elkaar vasthouden in moeilijke tijden schept veiligheid en voedsel delen met elkaar als levensondersteuning. Er is genoeg voor iedereen!

Het Traject ‘Op weg naar een nieuwe balans’ blijft bestaan, waarin psychologische, helende en zakelijke begeleiding en speciale aandacht voor u in de levensfase en situatie waarin u zich bevindt voorop staat. Voor werkgevers en werknemers, ondernemers en hun personeel  een aanbeveling van wie u zijn voor gegaan met mijn trajectbegeleiding. Voorkom burn-out, depressie en bij levensvragen. Tarieven blijven gehandhaafd http://www.familycoachschaacke.nl/tarieven/
Aandacht voor wat echt belangrijk is, met inzet van innovatie, waarmee ik al vele jaren up to date blijf in de nieuwe groene, duurzame economie,  door ondernemend bezoek aan internationale exposities, zoals de World Expo in Shanghai in 2010 ‘Better City, Better Life’, waarvan de invloed wereldwijd merkbaar is geworden. Steden en regio’s, regionale samenwerking hebben de toekomst.  In Milaan de Expo in 2015 ‘Feeding the Planet, Energy for Life’ http://www.expo2015.org/en over Energie en Voedsel, wereldwijd.  Zie 3 en meer You Tube filmpjes met interviews. Theme : ‘Small is the new Big’. Slow Food International, Roberto Burdese, Qatar en Montenegro, als meest bekeken.

Alles is mogelijk en wonderen bestaan! Vertrouw op jezelf vooral, want je bent veel sterker dan je zelf denkt. Het helen van wat innerlijk kapot is gegaan, beschadigd, getraumatiseerd door schokkende ervaringen, die soms in de vroege jeugd zijn gebeurd zonder dat je als kind dat kon weten. Veel in mensenlevens blijft verborgen, tot zich het moment aandient dat het veilig is om erover te spreken met elkaar. De veiligheid waar ieder mens, als burger naar verlangt, vertrouwen te kunnen hebben in de overheid, integriteit, de rechtsstaat, de werkomgeving en thuis, privé.

Vertrouwen in jezelf ontwikkelen, je onderscheidingsvermogen in deze tijd van transitie en transformatie van de fundamenten van onze samenleving komt voorop komen te staan.

Aandacht voor mijn omgeving is er volop (geweest) in de gemeente Baarn, waar ik trots vernieuwende zaken achterlaat. Open Coffee Baarn blijft, gezien het enthousiasme voor deze open ontmoetingsplaats voor ondernemers, ZZP-ers, vanuit Baarn Netwerkt ontstaan. Als ik vertrek houdt dit op te bestaan. Hét vernieuwende netwerk voor Baarn en omgeving verdwijnt dan. Het heeft zijn diensten bewezen in de naar binnen gerichte gemeente en netwerken van Baarn, die de beweging naar buiten zelf mogen gaan maken.

Blij ben ik Baarn te kunnen achterlaten met een ontwikkeling ten goede in de Jeugdzorg. De gemeente Baarn is van plan (budget is vrijgemaakt) om een coördinator aan te stellen in 2018 voor http://www.buurtgezinnen.nl Gezinnen voor gezinnen ondersteunen elkaar, vrijwillig.

http://www.facebook.com/burgerbewegingbaarn Burgerbeweging Baarn is een verbindende schakel gebleken, waarmee de aandacht voor armoede in de gemeente Baarn in een nieuw licht is komen te staan. Eén op de 8 kinderen groeit op in armoede in Vorstelijk Baarn, dat zijn 4 kinderen in een klas van 32 op school. Een nationale Facebook site Burgerbeweging https://www.facebook.com/vollekrachtvooruit/ is inmiddels in bedrijf om de autonomie, kennis en zelfvertrouwen van burgers, inwoners van Nederland, te verhogen.

De Uitgangspunten Transformatie Sociaal Domein http://www.familycoachschaacke.nl/uitgangspunten-transformatie-sociaal-domein-gemeente/ zijn geformuleerd vanuit mijn expertise gedeeld met het bestuurlijke en politieke domein, dat in 2017 eerlijk heeft bekend er niets van te begrijpen. Richt u naar buiten, dat verheldert veel : Volg de Nieuwe Route.

Bestuurlijke vernieuwing is een onderwerp waarover ik op het gemeentehuis van Baarn met de burgemeesters en verschillende wethouder heb onderhouden, dat het noodzakelijk is om nieuwe democratische vormen en verbinding met het lokaal bestuur tot stand te brengen. Een goed verlopen eerste Burgertop in Baarn genoemd een Inwonertop is gehouden op 28 oktober 2017. Daarna is een uitnodiging uitgegaan aan inwoners, die buiten de 108 deelnemers van deze bijeenkomst zijn gevallen, waaruit een Top 10 van de Burgers van Baarn is ontstaan. #TBB Een terug kom dag is aangekondigd op de avond van 22 februari 2018. Hulde aan de ambtenaren en burgers van Baarn! Op 21 maart 2018 gaan gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Word het Eenheid of Versplintering? Dialoog of Decreet? Bottom-up werkt het beste is mijn signaal.

Op de waarde voor de mens, de Aarde en de samenleving wordt een ieder afgerekend, zowel bedrijf als politiek, duurzaam en aandacht voor de groene omgeving, circulaire economie zonder afval. Verdwijnen de (te) vele bakken die de openbare ruimte vervuilen? Bouwen betekent verlies van openbare ruimte en rust. Als Paleis Soestdijk bewoonbaar is verklaard als Hotel kom ik nog eens hier verblijven.

Mijn Boekpresentatie op Kasteel Groeneveld op 16 juli 2016 blijft levend in het boek dat ik hier heb voltooid. ‘Allergie voor de onzichtbare wereld’. http://www.familycoachschaacke.nl/allergie-voor-de-onzichtbare-wereld-a-boek-en-e-boek/

Fundamenteel is het is een keuze voor liefde of angst, die kan overheersen in je brein.

In mijn bestaan is het onvoorwaardelijke liefde en waarheid. Bewustzijn dat wij allen Eén zijn.

Een nieuwe Aarde als creatie ontstaat.

Baarn, 31 oktober 2017 –  bijgewerkt 24 november 2017, Annemarie M. Schaacke  M. 0642434481

Deel de regie met de burger, overheid!

Besturen MET de burger is de enige oplossing om de democratie uit het moeras te bevrijden.
De opleidingsgraad van de bevolking heeft zich dermate boven het gemiddelde verrezen, dat het weerleggen van de foute beslissingen en aannames van de overheid een peuleschil is geworden. Desalniettemin gaat de regerende overheid door met belasten en vervuilen van het dagelijks leven van de burger, in woonomstandigheden, luchtvervuiling en over-het-hoofd van iedereen regeren.

De overheid is er voor de burger, die deze boven zich heeft aangesteld om de rechtsstaat te handhaven, democratisch in te richten en onze belastinggelden te gebruiken op een wijze die wij voorstaan. Echter, niemand vraagt de burger iets, nadat de verkiezingen hebben plaatsgevonden. Recent is er een referendum in de maak over het aantasten van onze privacy door de overheid, de Sleepwet. Wij hebben gestemd voor duurzaam, groen en onderwijs, aandacht voor de levensbedreigende klimaatverandering: een fundamentele koerswijziging naar een circulaire economie zonder afval.

Vertrouwen op het gezond verstand van burgers behoort een normale zaak te zijn voor de overheid. Autonome burgers gaan zich verdiepen als vliegroutes plots blijken te worden gewijzigd, waarmee burgers in heel Nederland gevaar lopen, hun gezondheid wordt bedreigd en vervuild. Stilte is een schaars goed, meer dan de economie van de gevestigde orde zich wil realiseren. Het doorgaan op doodlopende paden doet afbreuk aan het democratische gehalte van onze samenleving. Het pad naar de Raad van State als hoogste bestuursorgaan raakt overbevolkt.

Lokale geschillen, die het gemeentebestuursorgaan hoort op te lossen met burgers, die op tijd aan de bel trekken, waar echter de overheid doof voor is, verharden de onderlinge verhoudingen. Het vervuilen van de aarde, de grond met CO2 opslag, gasopslag, fossiele brandstoffen met miljarden subsidiëren is het probleem ontkennen en verstoppen, waar de planeet Aarde zich heftig tegen verzet. De erupties van vulkanen en orkanen, het klimaat op de planeet aarde is veranderd. Dat kan niemand meer zijn ontgaan.

Ondanks afspraken op wereldniveau verandert er niets aan het systeem van geld verdienen in een – de aarde en mensheid – bedreigende economie van de oude orde, waarvoor alles zou moeten wijken, maar verzet groeit met de dag. Burgers, mensen en ondernemers, zelfstandig opdrachtnemers voeren de vertaalslag aan naar een regionale en lokale circulaire economie zonder afval. Pak de verpakkingsindustrie aan, zorg dat plastic alleen geproduceerd mag worden als het hergebruikt kan worden. Goede maatregelen zijn het verbod van gratis plastic tasjes en statiegeld op flessen te laten bestaan, uitbreiden graag.

Het exploiteren van grondstoffen in de aarde ontstaan is verleden tijd, ondanks de tegenwerkende olie en gas producerende multinationals, die blijven verhullen waarom het gaat. Nationale regeringen tonen zich machteloos, zoals het Ministerie van Economische Zaken al decennia lang een speelbal is van CEO’s van Shell en Gazprom. De vml. Minister Maria van der Hoeven is er te laat achtergekomen, dat duurzame energie de toekomst heeft. Haalbaar is dit inmiddels aangetoond vanuit burgers en bedrijven, die er voor zijn gaan staan.

De overheid bijt zichzelf in de staart.

De wereld van voedsel.                                                                                                                                                                       De https://www.trouw.nl/redactie/duurzame100/2017/index.html duurzame 100 van het dagblad Trouw is deze dagen wederom bekend gemaakt, op 10 oktober 2017  op de negende Dag van de Duurzaamheid, initiatief van Urgenda, die de Klimaatzaak heeft gewonnen, waar tegen Minister Henk Kamp in beroep is gegaan. Milieudefensie heeft de lucht kwaliteit zaak gewonnen, waar tegen staatssecretaris Sharon Dijksma in beroep is gegaan.

Blijven wij zo doorgaan?

Als je je burgers verliest dan houdt de democratie op te bestaan’

 

Baarn, 5 oktober 2017

 

 

 

WAARDECREATIE: voor wie creëert het waarde?

Ondernemen, initiatieven nemen, dienstverlening: alles wordt afgerekend op de waarde, die het creëert. Ten eerste de waarde voor degene die iets produceert, initiatief neemt, diensten verleend.

Sociaal gedrag

Samen Bouwen

Daarnaast geeft de maatschappelijke waarde in groter verband de doorslag tot succes.

Duurzaam ondernemen, verantwoord omgaan met grondstoffen, innovatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen is de nieuwe norm geworden. Dat geldt zowel voor het bedrijfsleven, als de zakelijke en maatschappelijke dienstverlening, door banken, overheden, onderwijs, gezondheidszorg.

Voor wie creëert het waarde is de centrale vraag als je iets onderneemt, de doelstelling, waarbij resultaat afspraken gesteld worden: wat wil je bereiken?
In 2016 zullen vele oude systemen gaan botsen met nieuwe, die gecreëerd zijn en worden vanwege de nieuwe waarden, gericht op de toekomst.

Wat heeft het voor waarde voor de burger, die aan voortdurende vernedering is bloot gesteld in de oude systemen, waartoe burgers en bedrijven hoge belastingen afdragen. Rente van banken wordt eenzijdig verlaagd,  pensioen waarde niet meer gegarandeerd, evenals dividenden voor aandeelhouders. De banken creëren onvoldoende waarde, waarvoor ze door belastinggelden te investeren door de politiek, overeind zijn gehouden in de laatste zeven jaren.

De overheid in onze parlementaire democratie realiseert zich onvoldoende dat het draagvlak onder burgers bijna is gehalveerd. De stembus wordt steeds minder bezocht en de onvrede wordt onderdrukt en neemt toe. Overheden strijden met elkaar, evenals politici, maar welke waarde creëert dat voor de burger, die de overheid boven zich heeft aangesteld?

De parlementaire democratie gaat op de schop, onherroepelijk. Het parlementsgebouw wordt in 2020 gesloten voor innovatie. Een reizend parlement is een goed idee, dat uitgewerkt kan worden. Het kiesstelsel is aan vernieuwing toe, evenals het oude versplinterde systeem van politieke partijen. De Grondwet spreekt in het geheel niet over hen, maar over volksvertegenwoordiging.

Nieuwe open verbindingen creëren ontstaat overal in het bedrijfsleven met Ondernemend Nederland ONL door Hans Biesheuvel opgericht, in co-creatie zoals Nederland Kantelt een beweging, door Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit. Maatschappelijke burgerbewegingen ontstaan voor sociale rechtvaardigheid en eerlijke verdeling.

Zoekt u vanwege deze visie een sparring-partner, een adviseur met hoogwaardige kennis als overheid, ondernemer, dienstverlener om u te begeleiden naar nieuw succes? Dat kan, ook in 2016!

Baarn, 12 februari 2016 Annemarie M. Schaacke